Skip to content

Privacy Policy

Adatkezelési tájékoztató

Csengeri Imre (továbbiakban adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Vállalja, hogy elvégzett tevékenységeivel kapcsolatos mindennemű adatkezelése megfelel az ebben a közleményben foglaltaknak, illetve a mindenkor hatályos nemzeti jogszabályoknak, és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, amelynek tényéről értesíti partnereit.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan logikai, fizikai és adminisztratív intézkedést, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

Az adatkezelő adatai:

Tulajdonos: Csengeri Imre

Cég: Cool Garden – Csengeri Imre ev,

Adószám: 59593661-1-29.

Nyílvántartási szám: 57640671

Információs e-mail:  csereerdoszive@gmail.com

Információs e-mail: coolgarden2021@gmail.com

Adatvédelmi e-mail:  coolgarden2021@gmail.com

Oldal: http://www.csereerdoszive.hu

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama.

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve szerződéses kötelezettség teljesítéséhez való szükségességen alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja, ha az adatkezelés visszavonása jogszabályba nem ütközik.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

·         Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

·         AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR).

·         évi V. Törvény – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

Ügyfél adatkezelések

Az adatkezelő CRM ügyfél adatbázis rendszere.

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az ajánlatkérést benyújtott ügyfelek személyes adatainak, elérhetőségének kezelése kapcsolattartásra, ügyfélazonosításra, felhasználók egymástól való megkülönböztetésére, jogosultságok ellenőrzésére, illetve az elvégzett feladatok és azok bejelentőinek visszakereshetőségére.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés olyan szerződések teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett kapcsolattartóként kerül megjelölésre, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések (pl. ajánlatadás, kapcsolattartás, stb.) megtételéhez szükséges (GDPR 6.cikk (1) bekezdés b pont). A szerződéses jogviszonyban álló ügyfelek minden esetben szavatolnak azért, hogy az általuk kapcsolattartóként megjelölt érintettek minden esetben hozzájáruljanak a lenti személyes adatok az adatkezelő részére történő megadásához és kezeléséhez.

KEZELT ADATOK KÖRE

Név, felhasználónév, email cím

AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE

A kezelt személyes adatok megtartása a szerződés lejárta után hat évig szükséges.

Az adatkezelő ügyfél levelezése

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett levelet e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb hat év elteltével töröl.

Weboldal látogatottsági adatok (Cookie-k)

csereerdoszive.hu weboldalán alkalmazza a harmadik féltől származó Google Analytics statisztikai cookie-kat. Ennek segítségével a látogatói böngészési szokásosakról készül statisztika. Az adatgyűjtés célja a honlap felhasználói élmény javítása. A sütik a látogató böngészőjében tárolódnak, lejáratig vagy törléséig. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A felhasználók a saját böngészőikben tilthatják le a Google Analytics statisztikai cookie-kat.

Az érintettek jogai:

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Csengeri Imre

e-mail: csereerdoszive@gmail.com

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben emellett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni, hogy az adatkezelőtől arra vonatkozóan, személyes adatainak kezelése folyamatban vannak-e-, és ha igen, akkor jogosult, hogy megismerje:

·         Az adatkezelés célját

·         Az érintett személyes adatok kategóriáit

·         Személyes adatok tárolásának tervezett időpontját

·         Helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás jogát

·         A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát

·         Az adatforrásokra vonatkozó információkat

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok pontosítását, helyesbítését és hiányos adatok kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a róla kezelt személyes adatokat, az alábbi indoklás valamelyike esetén:

·         A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték, vagy más módon kezelték

·         Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

·         A személyes adatok jogellenes kezelése.

·         A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést

·         ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,

·         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

·         az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

·         az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen.

VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a joginak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Az adatkezeléshez kapcsolódó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Elérhetőség:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-14-00

Fax: 06-1-391-14-10

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Megosztás